SPRÅKKOORDINASJONENS ARBEID

Ansvaret for å koordinere aktivitetene i det nordiske språksamarbeid under Nordisk Ministerråd ligger hos Nordisk Språkkoordinasjon. Nordisk Språkkoordinasjon koordinerer konkrete tiltak og samarbeidet mellom de nordiske lands sentrale aktører på språkområdet.

Nordisk Språkkoordinasjons arbeid følger Ministerrådets politiske prioriteringer og fokusområder innenfor både språk- og kulturområdet.

Nordisk Språkkoordinasjon gjennomfører årlig en rekke større tiltak eller prosjekter. En viktig målgruppe er barn og unge i Norden. I tillegg er Ekspertgruppen for nordisk språksamarbeid en viktig ressurs for Språkkoordinasjonen.

Hjemmeside: sprogkoordinationen.org