Interessen for det nordiske samarbejde og ikke mindst optrapning af dette samarbejde har eskaleret i de seneste år. Der skrives bøger og rapporter som bakker op om behovet for mere omfattende regionalt samarbejde i Norden. Globaliseringen og forandret verdensorden stiller nye krav til det nordiske samarbejde og det er voksende antal forskere, politikere og nordiske medborgere generelt som mener at Nordens konkurrencekraft internationalt og bevarelse af den nordiske velfærdsstat afhænger af dette. Foreningerne Norden ser det som en af sine vigtigste roller at fremme debatten om dette og opfordre til politiske handlinger på feltet.

  • Foreningerne Nordens Forbund vil fortsat følge op på de tanker som folk som Gunnar Wetterberg har fremlagt om Nordisk forbundsstat og Thorvald Stoltenberg har fremmet omkring udenrigs- og sikkerhedspolitisk samarbejde, lige som at arbejde ihærdigt for en fuld realisering af målene i Helsingforsaftalen.
  • FNF vil bl.a. fokusere sit arbejde for tættere nordisk samarbejde omkring de prioriteringer som lægges op af NMRs formandskabsprioriteringer i de kommende år. Dermed har FNF mulighed for at påvirke den politiske debat som sker omkring temaet under formandskabsåret i NMR.
  • FNF vil i perioden fremme en række forslag til de nordiske regeringer/NMR om et tættere samarbejde på de diverse områder inden for feltet, herunder det nordiske samarbejde inden for international og regional fora.
  • FNF vil i perioden udvikle et samarbejde med næringslivet og arbejdsmarkedsorganisationer og samarbejde om politisk dialog med nordiske politikere.
  • Seminarer og konferencer omkring temaet.

Sprog/skolesamarbejde

Sprog- og kulturforståelse samt dialog over grænserne er grundlæggende elementer i at styrke Norden som region. I globaliseringsprocessen er disse elementer måske vigtigere end nogensinde før.

Nordiske sprogfærdigheder blandt unge nordboere er stadig mere truet, og det samme gælder identifikationen med det nordiske fællesskab. Nordisk samarbejde omkring miljø, forskning, innovation, erhvervsliv etc. er afhængig af, at unge nordboere er udrustet til den kommunikation og den kulturforståelse, dette kræver. Satsning på kreativ formidling og brug af nye medier og digital teknik kan skabe grunden for det ”sprog”, hvor ungdommens kommunikation og udvikling af ovennævnte kompetencer kan ske. Samtidig er det alt afgørende at de nordiske regeringer seriøst følger op på den nordiske sprogdeklaration.

Norden i skolen

  • At udvikle IT portalen Nordeniskolen.org. Projektet skal med en ny tilgang til nabosprogsundervisning styrke nordiske unges kompetencer til at kommunikere med hinanden på dansk, norsk og svensk. Projektet skaber en digital platform, som giver lærere og andre sproginteresserede en lang række unikke redskaber, som bibringer arbejdet med sprogforståelsen helt nye muligheder.
  • At påvirke den politiske debat via deltagelse i nordiske konferencer og dialog med de relevante politiske aktører.

Grænsehinder

Forlængelse af mandatet for Grænsehinderforum har givet anledning til optimisme om at der i nordisk regi findes vilje for at kortlægge problematikken. Denne vilje rækker dog begrænset hvis den politiske vilje for at opløse grænsehinder og forebygge nye mangler og det gør den i omfattende grad. Foreningerne Norden/FNF har en betydelig rolle at spille her. Foreningerne Norden/FNF vil fortsat stå vagt om udviklingen og påtage sig en pådriverrolle over for nordiske samarbejdsorganer, regeringerne og lokale myndigheder. Afskaffelse af grænsehindringer fremmer medborgernes velfærd samt næringslivets konkurrencekraft og styrker dermed Norden som region globalt.